REGULAMIN SKLEPU

 

Za pośrednictwem strony https://akademiarozwojukariery.pl możliwy jest zakup kursu on-line pt. “4 Kroki do zaplanowania kariery”

Sprzedaż kursu prowadzi firma Dorota Sosnowska Pracownia Rozwoju Osobistego MyPlace z siedzibą w Australii, z siedzibą , 7/44 Fern Street, 20131 Randwick, NSW Australia wpisana do rejestru działalności gospodarczych prowadzonego dla Australii pod numerem ABN 59534232528, reprezentowana przez Dorota Sosnowska– właściciela.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail d.sosnowska@pracownia-mypalce.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Kursu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 2. Kurs – kurs on-line pt. “4 Kroki do zaplanowania kariery”, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 3. Nabywca – podmiot, który dokonał zakupu Kursu za pośrednictwem Strony,
 4. Operator Płatności – system płatności PayPal, PayU, Tpay
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://4krokidoskutecznegoplanowaniakariery.akademiarozwojukariery.pl/regulamin-sklepu/
 6. Strona – strona dostępna pod adresem https://4krokidoskutecznegoplanowaniakariery.akademiarozwojukariery.pl/
 7. Sprzedawca – firma Dorota Sosnowska Pracownia Rozwoju Osobistego MyPlace z siedzibą w Australii, 7/44 Fern Street, 20131 Randwick, NSW Australia wpisana do rejestru działalności gospodarczych prowadzonego dla Australii pod numerem ABN 59534232528, reprezentowana przez Dorota Sosnowska– właściciela.
 8. Użytkownik – podmiot przeglądający zawartość Strony.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz korzystania z zakupionego Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  5. program do otwierania plików “.pdf”.
 3. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

§ 3

Prawa autorskie

 1. Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa autorskie do Kursu przysługują Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Kursu bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 4. W przypadku naruszenia przez Nabywcę autorskich praw do Kursu przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Kursu.

§ 4

Kurs i jego zawartość

 1. Kurs składa się z 4 modułów dostarczanych Nabywcy zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu.
 2. Kurs składa się z materiałów tekstowych oraz audiowizualnych.
 3. Kurs przygotowany jest w języku polskim.
 4. Kurs udostępniany będzie przez Sprzedawcę na specjalnie przygotowanej w tym celu przez Sprzedawcę stronie internetowej. Niektóre elementy wchodzące w skład Kursu mogą zostać udostępnione do pobrania na dysk urządzenia Nabywcy.
 5. Cena Kursu obejmuje również dodatkowe świadczenia Sprzedawcy na rzecz Nabywcy związane z Kursem:
 6. grupa FB dla uczestników Kursu na Facebooku,
 7. wsparcie e-mail związane z Kursem zapewniane przez Sprzedawcę.

§ 5

Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Użytkownik musi kliknąć w przycisk “Kup teraz” dostępny na Stronie i przejść procedurę płatności dotpay.
 2. Jeśli Użytkownik chce otrzymać rachunek dokumentujący zakup Kursu, powinien zaznaczyć checkbox “Chcę otrzymać fakturę VAT”.
 3. Użytkownik musi również zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Kursu.
 4. W celu finalizacji zamówienia, Użytkownik musi kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za Kurs.
 6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony z powrotem na Stronę.
 7. Z chwilą dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Kursu.

§ 6

Korzystanie z Kursu

 1. Kurs zostanie dostarczony Nabywcy drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, poprzez przesłanie linku umożliwiającego uzyskanie dostępu do Kursu. Dostęp do Kursu będzie odbywał się poprzez zalogowanie na dedykowanej stronie internetowej przy wykorzystaniu loginu i hasła przesłanego Nabywcy na adres e-mail.
 2. W skład Kursu wchodzą 4 moduły.
 3. Kurs zostanie dostarczony Nabywcy partiami, odpowiadającymi poszczególnym modułom.
 4. DOstęp do wszystkich modułów kursu Nabywca uzyskuje z momentem otrzymania danych do logowania do Kursu.
 5. Nabywca będzie mógł uzyskać dostęp do Kursu na stałe od chwili dostarczenia Nabywcy danych do logowania do Kursu, zgodnie z ust. 4 powyżej, w dowolnie wybranym przez siebie momencie, korzystając z linku, o którym mowa w ust. 1 powyżej
 6. Użytkownik otrzyma również dostęp do pozostałych elementów związanych z Kursem, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu.
 7. W toku korzystania przez Nabywcę z Kursu, w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy będą odnotowywane podejmowane przez Nabywcę działania. W tym celu wykorzystywane mogą być pliki cookies, o których mowa w § 9 Regulaminu.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Kursu bez podawania przyczyny w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Nabywca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną (d.sosnowska@pracownia-myplace.pl).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Nabywcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Reklamacje dotyczące Kursu można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres sosnowska@pracownia-myplace.pl Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad Kursu oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.
 3. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Nabywcy również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Nabywcy.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Kursu.
 9. Sprzedawca informuje Użytkownika i Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Kursu przez Użytkownika lub Nabywcę może być utrudnione.
 10. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Nabywcę usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

 

Data publikacji: 2.03.2018 r.

COPYRIGHT © 2018 Dorota Sosnowska